Category: Mô hình giá – Chart Patterns

Mô hình giá Hình Tam Giác

1. Mô hình giá Hình Tam Giác là gì? Mô hình giá Hình Tam Giác (Triangle Pattern) là một mẫu biểu đồ giá phổ biến trong phân tích kĩ thuật. …

Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo

1. Mô hình giá Cờ Đuôi Nheo là gì? Mô hình giá Cờ Đôi Nheo (Pennant Pattern) là một mẫu biểu đồ giá phổ biến trong phân tích kĩ thuật. …