Lưu ý: Đây là Chỉ báo TradingView Miễn phí bởi Safe Trading và hiện chỉ được cung cấp giới hạn cho thành viên Cộng đồng Safe Traders

Trung bình động (MA) là gì?

Trung bình động hay MA (Moving Average) là một chỉ báo kĩ thuật giúp làm mịn đường di chuyển của đường giá. Nó giúp loại bỏ các thông tin nhiễu và thể hiện đường giá bằng một đường là trung bình của giá trong một khoảng thời gian tùy chọn. Khi nhìn vào đường trung bình, anh chị có thể nhìn thấy cách mà giá đang chuyển động một cách dễ dàng hơn.

Đám mây Trung bình động (MA clouds) hay Dải băng Trung bình động (MA Ribbons) là những vùng được tô màu tạo thành bởi 2 đường trung bình động (MA) khách nhau. Trong đó, có một đường là đường MA nhanh và một là đường MA chậm. Những đám mây MA này giúp anh chị nhìn thấy được tương quan của các đường trung bình cũng như thời điểm chúng giao cắt một cách trực quan.

Chỉ báo Miễn phí Multi MA+++ là gì?

Multi MA+++ bởi Safe Trading là một Chỉ báo TradingView miễn phí nhưng có thể cung cấp những tính năng rất mạnh mẽ cho những anh chị yêu thích giao dịch theo trung bình động.

 • Chỉ báo giúp anh chị có thể tạo ra cùng lúc tới 6 đường trung bình động trên đồ thị.
 • Chỉ báo cung cấp 10 loại đường trung bình động khác nhau từ đơn giản tới phức tạp: SMA, SMMA, EMA, DEMA, TEMA, ZEMA, HMA, RMA, WMA, VWMA. Mỗi loại đường trung bình này đều có thể dùng những nguồn dữ liệu khác nhau.
 • Chỉ báo cho phép tạo thành cùng lúc tới 3 đám mây MA đại diện cho Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn.
 • Chỉ báo cung cấp những tín hiệu Mua/Bán dựa theo việc giao cắt giữa các đám mây MA.
 • Chỉ báo cung cấp 12 điều kiện cảnh báo giúp tạo cảnh báo một cách hiệu quả.
 • Chỉ báo rất dễ cài đặt và tùy chỉnh một cách trực quan.

Cài đặt chỉ báo Multi MA+++

Cài Đặt MA

 • Loại: Chọn loại đường MA muốn sử dụng. Áp dụng cho tất cả cá đường MA.
 • Nguồn: Nguồn dữ liệu đầu vào để tính toán MA. Có thể sử dụng Mở cửa, Cao, Thấp, Đóng cửa, HL2, OHLC4,…

Ngắn Hạn

 • Chiều dài (Nhanh): Số cây nến được dùng khi tính trung bình giá trong công thức tính đường MA nhanh. Bên cạnh là ô màu sắc dùng để tùy chọn màu sắc cho đường MA này.
 • Chiều dài (Chậm): Số cây nến được dùng khi tính trung bình giá trong công thức tính đường MA chậm. Bên cạnh là ô màu sắc dùng để tùy chọn màu sắc cho đường MA này. Chiều dài (Chậm) phải lớn hơn Chiều dài (Nhanh). Nếu không đường MA chậm cũng như đám mây MA sẽ không được thể hiện.
 • Mây MA: Chọn để hiển thị 2 đường MA nhanh và chậm dưới dạng đám mây MA. Bên cạnh là ô màu sắc cho phép tùy chọn màu của đám mây MA.

Cài đặt tương tự cho Trung hạnDài hạn. Lưu ý là các Chiều dài MA trong Trung hạn phải lớn hơn Ngắn hạn và trong Dài hạn phải lớn hơn Trung hạn.

Tín Hiệu

 • Giao cắt Ngắn hạn & Trung hạn: Chọn để hiển thị hình tam giác khi đám mây MA Ngắn hạn Cắt lên đám mây MA Trung hạn. Hình tam giác này có màu xanh là cây khi cắt lên và đỏ khi cắt xuống.
 • Giao cắt Ngắn hạn & Dài hạn: Chọn để hiển thị hình gạch chéo khi đám mây MA Ngắn hạn Cắt lên đám mây MA Dài hạn. Hình gạch chéo này có màu xanh là cây khi cắt lên và đỏ khi cắt xuống.
 • Giao cắt Trung hạn & Dài hạn: Chọn để hiển thị hình thoi khi đám mây MA Trung hạn Cắt lên đám mây MA Dài hạn. Hình thoi này có màu xanh là cây khi cắt lên và đỏ khi cắt xuống.

Lưu ý:

 • Khi bất kì ô chọn nào trong phần Tín Hiệu được chọn, ạnh chị sẽ thấy cây nến giá chuyển sang màu vàng ở thời điểm giao cắt xảy ra nhằm gây chú ý cho anh chị.
 • Đám mây MA #1 cắt lên đám mây MA #2 có nghĩa là cả 2 đường MA tạo thành đám mây MA #1 đều đã cắt lên trên 2 đường MA tạo thành đám mây MA #2. Tương tự cho cắt xuống.
 • Nếu không muốn hiển thị một đường MA hay đám mây MA bất kì, anh chị chỉ cần đặt độ dài của đường MA về 0.

Các điều kiện cảnh báo trong chỉ báo Multi MA+++

 • Ngắn hạn – Cắt lên: Đường MA nhanh cắt lên đường MA chậm trong cặp MA ngắn hạn
 • Ngắn hạn – Cắt xuống: Đường MA nhanh cắt xuống đường MA chậm trong cặp MA ngắn hạn
 • Trung hạn – Cắt lên: Đường MA nhanh cắt lên đường MA chậm trong cặp MA trung hạn
 • Trung hạn – Cắt xuống: Đường MA nhanh cắt xuống đường MA chậm trong cặp MA trung hạn
 • Dài hạn – Cắt lên: Đường MA nhanh cắt lên đường MA chậm trong cặp MA dài hạn
 • Dài hạn – Cắt xuống: Đường MA nhanh cắt xuống đường MA chậm trong cặp MA dài hạn
 • Ngắn & Trung – Cắt lên: Đám mây MA ngắn hạn cắt lên đám mây MA trung hạn
 • Ngắn & Trung – Cắt xuống: Đám mây MA ngắn hạn cắt xuống đám mây MA trung hạn
 • Ngắn & Dài – Cắt lên: Đám mây MA ngắn hạn cắt lên đám mây MA dài hạn
 • Ngắn & Dài – Cắt xuống: Đám mây MA ngắn hạn cắt xuống đám mây MA dài hạn
 • Trung & Dài – Cắt lên: Đám mây MA trung hạn cắt lên đám mây MA dài hạn
 • Trung & Dài – Cắt xuống: Đám mây MA trung hạn cắt xuống đám mây MA dài hạn

Sử dụng chỉ báo Multi MA+++ như thế nào?

 1. Mở đồ thị của tài sản anh chị quan tâm và chọn khung thời gian muốn giao dịch
 2. Thêm chỉ báo [Safe Trading] Multi MA+++ vào đồ thị
 3. Mở màn hình cái đặt của chỉ báo Multi MA+++
 4. Cài đặt chỉ báo theo mong muốn của anh chị. Ý nghĩa các cài đặt được mô tả chi tiết ở phía trên

Anh chị có thể sử dụng Chỉ báo giao dịch Multi MA+++ với nhiều cách khác nhau:

 • Nếu chỉ muốn dùng Multi MA+++ như một cách dễ dàng để thêm nhiều đường MA khác nhau với nhiều loại MA khác nhau lên đồ thị, anh chị có thể bỏ chọn “Mây MA” cũng như bỏ các tùy chọn Tín Hiệu.
 • Nếu anh chị muốn dùng những tín hiệu giao cắt của các đường MA như một điều kiện giao dịch, anh chị có thể chọn “Mây MA” để dễ dàng quan sát mỗi khi việc giao cắt của các đường MA xảy ra. Rất nhiều traders sẽ cân nhắc Mua khi có tín hiệu MA cắt lên và bán khi có tín hiệu MA cắt xuống. Anh chị cũng có thể cài đặt cảnh báo để nhận được những thông tin này mà không cần theo dõi đồ thị thường xuyên.
 • Anh chị cũng có thể dùng những tín hiệu giao cắt của các đám mây MA như một điều kiện giao dịch. Tương tự như trên, nhiều traders sẽ Mua khi một đám mây MA ngắn hạn cắt lên 1 đám mây MA trung hạn và ngược lại. Anh chị cũng có thể dùng các điều kiện cảnh báo để nhận được thông báo mỗi khi việc giao cắt xảy ra.

Safe & Happy Trading!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *