Quy định hoàn tiền

Xin anh chị vui lòng nhận biết rằng Safe Trading sẽ không hoàn lại tiền các anh chị đã thanh toán cho các sản phẩm, dịch vụ của Safe Trading trong mọi trường hợp. Trừ khi sản phẩm hoặc dịch vụ đó được mô tả rõ ràng về thời hạn dùng thử hay quy định điều kiện hoàn tiền cụ thể.

Quy định này được áp dụng cho mọi sản phẩm, dịch vụ cũng như mọi khoản thanh toán lần đầu hay thanh toán tự động theo chu kì thanh toán (hàng tháng, hàng quý, hàng năm…)